Vyšla medzinárodná publikácia „LIFE & Wildlife Crime”

Trestná činnosť, ktorá sa dotýka chránených voľne žijúcich druhov zvierat, je celosvetovým problémom. Európska komisia sa pomocov rôznych nástrojov zameriava na prevenciu a boj proti tomuto druhu kriminality. Viacero projektov z projektovej schémy LIFE, ako napríklad PannonEagle LIFE, majú za cieľ zníženie nezákonného zabíjania, otráv, odchytov a obchodovania s chránenými druhmi.

TPrebiehajúci projekt PannonEagle LIFE, ktorý nadväzuje na výsledky úspešného projektu Helicon LIFE, zdôrazňuje priamy negatívny vplyv nelegálnych aktivít, hlavne otráv, na zraniteľnú populáciu orla kráľovského. Autori do publikácie zakomponovali doteraz získané skúsenosti a výsledky aj z týchto dvoch projektov.

Publikáciu „LIFE & Wildlife Crime” si môžete stiahnuť na webe:

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/wildlife_crime_web.pdf