Výsledky

Celkové očakávané výsledky projektu:

  • Hniezdna populácia orla kráľovského v panónskom regióne vzrastie v priebehu implementácie projektu o viac ako 10% a do roku 2021 dosiahne početnosť  viac ako 250 hniezdnych párov
  • Počet prípadov úmrtia orlov kráľovských a sokolov rárohov zapríčinených prenasledovaním sa v priebehu projektu zníži, pričom počet negatívne ovplyvnených jedincov ročne bude v posledných rokoch projektu menej ako 5. Ročná miera mortality hniezdiacich orlov bude do konca projektu nižšia ako 12%.
  • Priemerná hniezdna úspešnosť orlov kráľovských bude v priebehu projektu vyššia ako 1 mláďa/ hniezdiaci pár, tento prírastok zabezpečí nárast hniezdnej populácie v budúcnosti
  • Orly kráľovské a sokoly rárohy, ktoré budú v priebehu projektu zranené následkom prenasledovania budú rehabilitované s úspešnosťou viac ako 30%, pričom celkove v priebehu projektu bude rehabilitovaných 5 alebo viac jedincov
  • Minimálne v troch prípadoch vtáčej kriminality bude vynesený rozsudok a táto skutočnosť bude zverejnená
  • O projekte bude informovať viac ako 1000 správ v médiách, ktoré zasiahnu viac ako 10 miliónov osôb. Webová stránka projektu  a sociálne médiá zaznamenajú viac ako 1 milión návštev.
  • „Orlie centrum“ v Maďarsku  osobne navštívi viac ako 500 osôb z rôznych záujmových skupín. Táto mohutná viditeľnosť projektu vyústi do výrazne vyššieho povedomia verejnosti a informovania zainteresovaných skupín o postavení orla kráľovského, o dopadoch prenasledovania na stav zachovania orla kráľovského a o význame sústavy NATURA 2000.

Adidas Arkyn Boost