Orol kráľovský

Orol kráľovský (Aquila heliaca, SAVIGNY, 1809) patrí medzi naše najvýznamnejšie prírodné hodnoty. Väčšina európskej populácie hniezdi na Slovensku a v Maďarsku.

Druh patrí do rodu dravce, do čeľade jastrabovité a podčeľade orly. Dĺžka tela sa pohybuje medzi 72-83 cm; rozpätie krídiel je približne 190-210 cm. Samice sú o niečo väčšie ako samce, sexuálny dimorfizmus však nie je veľmi výrazný. Samce vážia 2,5 – 4 kg, samice 2,8 -4,5 kg.

 

Orol kráľovský (Fotografie: Bence Máté, Szilárd Morvai )

Rozšírenie
Orol kráľovský je euroázijský druh.  Jeho areál pokrýva zónu stepí v Rusku a na Ukrajine od severných úpätí Kaukazu až k jazeru Bajkal. V Európe je rozšírenie viac-menej obmedzené na Karpatskú kotlinu. Hniezdi v  Maďarsku, na Slovensku, v Chorvátsku, Srbsku, Rumunsku a Bulharsku. Menšia populácia tiež hniezdi v Turecku. V Maďarsku, najzápadnejšie hniezdi v Zadunajskom stredohorí. Populácia žijúca v Karpatskej kotline je jediná významná populácia mimo územia Ruskej federácie. V súčasnej dobe polovica populácie stále hniezdi v stredne vysokých pohoriach, ale čoraz častejšie sa hniezdenie posúva do nížin, predovšetkým takých, ktoré sú v tesnej blízkosti pohorí.

Ochrana druhu
Orol kráľovský aj sokol rároh sú prísne chránené druhy vo všetkých krajinách,  v ktorých sa projekt realizuje, s výnimkou Českej republiky.  Jedným z cieľov projektu je dosiahnuť to, aby orol kráľovský bol zaradený na zoznam prísne chránených druhov v Českej republike.

Prvé prieskumy dravcov na národnej úrovni a úsilie o ich ochranu začali v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Maďarsku a na Slovensku.  V tom čase bol orol kráľovský ako aj niekoľko iných druhov dravých vtákov v strednej Európe ohrozený vyhynutím a ostávalo už len niekoľko hniezdnych párov žijúcich v odľahlých horských lesoch.

Ochrana druhu na medzinárodnej úrovni:

Smernica o vtákoch EÚ: Annex I
Washingtonský dohovor (CITES): Annex I.
Bonský dohovor (CMS): Appendix I. and II.
Bernský dohovor (CCEWNH): Appendix II. and III.
Červený zoznam IUCN:  Kategória: Globálne ohrozený druh/ Zraniteľný (VU)
Stav zachovania na európskej úrovni:  SPEC 1, Vzácny

Hniezdny biotop
V panónskom regióne bol orol kráľovský nútený usadiť sa v údoliach nižších pohorí, pretože z nížin bol vytlačený ľuďmi. Od konca 90. rokov 20. storočia sa populácia začala vracať do nížin a v súčasnosti viac ako polovica európskej populácie žije v poľnohospodárskej krajine. Orol kráľovský uprednostňuje pastviny s výskytom sysľov. Na hniezdenie si často vyberá osamelé stromy alebo vetrolamy, ktoré pretínajú poľnohospodárske pozemky.
 

Orlie hniezdo na ornej pôde a pri opustenej farme (Photos: Márton Horváth )

 

Hniezdenie
Orol kráľovský si stavia hniezda na vrchole veľkých stromov, prevažne na južných svahoch alebo v blízkosti potravných biotopov. Vo svojom domovskom okrsku má často viaceré hniezda.  Na lokalitách, na ktorých nie je  vyrušovaný, môže hniezdo využívať desiatky rokov. Takého hniezda vďaka každoročným dostavbám nadobúdajú obrovské rozmery. V nížinách orol mení hniezda častejšie ako v pohoriach, pravdepodobne z dôvodu vyššej úrovne vyrušovania. Hniezda sú vždy umiestnené tak, aby z nich mal dobrý výhľad. Orol vie veľmi citlivo reagovať na vyrušovanie aj na veľké vzdialenosti. Koncom mája samica znáša vajcia. Znáška pozostáva zvyčajne z dvoch vajec, a v poslednej dobe nezriedka z troch vajec. Mláďatá na hniezde kŕmia obaja rodičia. Hniezdo opúšťajú v júli, ale rodina zostane pohromade až do jesene.
 

Mláďatá orla vo veku 1 a 5 týždňov (Fotografie: Márton Horváth)

Potrava
Najpreferovanejšou korisťou je syseľ (Spermophilus citellus) a škrečok (Cricetus cricetus). V zimnom období, kým oba tieto druhy hibernujú, orly lovia malé cicavce, napríklad zajace (Lepus europeaus), a vtáky, a to predovšetkým v poľnohospodárskej krajine. Počas tuhých zím sa živia aj zdochlinami. Rodičia ostávajú aj lovia spolu aj po ukončení hniezdnej sezóny. Keď ulovia korisť, prvá sa vždy živí samica.

Migrácia
V prípade miernej zimy  hniezdny pár zostáva v domovskom okrsku. Nedospelé jedince migrujú alebo sa potulujú dookola.

 

Shop Nike Apparel, Shoes and Accessories