Stretnutie riadiaceho výboru projektu LIFE Pannon Eagle

V októbri 2018 Ministerstvo životného prostredia Českej republiky hostilo pravidelné stretnutie riadiaceho výboru projektu LIFE Pannon Eagle. Tentokrát sa stretnutie uskotočnilo v Mikulove. Program rokovania bol pripravený v spolupráci s MME/BirdLife Maďarsko, MŽP ČR a Českej společnosti ornitologickej.

Po uvítaní od pána Jana Šímu (MŽP ČR), riaditeľa odboru druhovej ochrany a implementácie medzinárodných záväzkov, zasadnutie zosumarizovalo úspechy a problémy projektu a načrtlo hlavné úlohy na roky 2018 a 2019.

Zasadnutie zástupcov všetkých zúčastnených krajín (Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Srbsko a Slovensko) pokračovalo v koordinačnom stretnutí projektu, ktorému predsedal koordinujúci príjemca - MME. O priebehu projektu sa podrobne diskutovalo s týmito hlavnými bodmi:

  • Hlásenie prípadov „vtáčej kriminality“, databáza TOTEM (aktivita C1)
  • Metodika monitorovania populácie (aktivita D1)
  • Diskusia o časových sklzoch (aktivita A3 a E1)
  • Rozpočet projektu - krátke zhrnutie a diskusia o možných zmenách

V rámci exkurzie, účastníci navštívili hniezdnu lokalitu orlov kráľovských v blízkosti sútoku riek Morava a Dyje, za sprevádzanie ďakujeme Davidovi Horalovi z Českej společnosti ornitologickej.

Na záver stretnutia, slovenskí partneri z Ochrany dravcov na Slovensku pozvali účastníkov na stretnutie Riadiaceho výboru 2019, ktoré sa uskutoční na Slovensku.