Nové posily - Samu a Carlo

Verejnosti boli predstavení „Samu“ a „Carlo“ z Národného parku Kiskunság a MME/BirdLife Maďarsko, psy  špeciálne vycvičené na vyhľadávanie otrávených návnad a kadáverov. Vďaka dlhodobej spolupráci medzi týmito dvomi organizáciami je Národný park Kiskunság prvým parkom v Maďarsku, kde budú služobné psy pomáhať v prevencii proti vtáčej kriminalite.

Napriek dlhodobej ochrane orla kráľovského, predstavujú nelegálne otravy naďalej vážnu hrozbu spôsobujúcu úhyny dravcov v Maďarsku aj zahraničí. Téma vtáčej kriminality je komplikovaná a jej riešenie si vyžaduje zapojenie zložiek z viacerých odborov. MME/BirdLife Maďarsko a ich partneri, medzi nimi Národný park Kiskunság, však vďaka finančnej podpore z Európskej únie rieši problematiku vtáčej kriminality komplexne. V bdobí rokov 2017-2021 budú realizované rozsiahle aktivity zamerané na odhaľovanie a prevenciu proti nelegálnym otravám. Celkový rozpočet projektu „ Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne“ je 3.583 557 EUR a pokrýva početné aktivity v Maďarsku, Slovensku, Českej republike, Rakúsku a Srbsku.


Popri špeciálne vycvičených psoch boli predstavené aj doteraz dosiahnuté projektové výsledky (foto: András Attila Takács a Márton Horváth)

Ako súčasť projektu, pracovníci NP Kiskunság a MME/BirdLife Maďarsko kúpili a vytrénovali dvoch psov na vyhľadávanie otrávených návnad a kadáverov. Dovtedy bol na tento špeciálny účel vytrénovaný iba Falco, ktorý významne prispel k odhaleniu a zníženiu počtu prípadov nelegálnych otráv, ktoré boli páchané na dravých vtákoch. Za posledné štyri roky,  psovod s Falcom vykonali 547 terénnych prieskumov a pomohli štátnym orgánom v 201 prípadoch vtáčej kriminality.    Dosiahnuté výsledky potvrdzujú význam zriaďovania špeciálnych psích hliadok. „Carlo“,  belgický ovčiak, bude novou súčasťou tímu pod hlavičkou MME/BirdLife Maďarsko.

Ďalší pes, Samu, taktiež belgický ovčiak, pracuje od decembra 2017 pod Štátnou ochranou prírody s Annou Gálos, strážkyňou v Národnom parku Kiskunság. Týmto spôsobom môže stráž prírody efektívnejšie postupovať voči nelegálnym otravám dravcov.


Anna Gálos, zamestnankyňa NP Kiskunság so psom Samu a Gábor Deák, zamestnanec MME/BirdLife Maďarsko so psami Carlo a Falco (foto: András Attila Takács).

Po mesiacoch špeciálneho tréningu, zameraného na vyhľadávanie otrávených návnad a kadáverov, úspešne zložili oficiálne skúšky v Štátnom inštitúte pre výcvik služobných psov a stali sa certifikovanými vyhľadávacími psami. Odvtedy pravidelne hliadkujú v rizikových oblastiach. Hlavnou úlohou psích hliadok je dohľadávať otrávené návnady a uhynuté chránené druhy živočíchov, ktoré sa stali obeťami otráv a pomáhať členom Národného vyšetrovacieho úradu pri ich práci.


Samu a Carlo ukázali svoj talent na vyhľadávanie (foto: András Attila Takács)

Vo väčšine prípadov nelegálnych otráv sú používané pesticídy na báze karbofuránu, ktorý je od roku 2008 zakázaný v celej Európskej únii. Za posledných päť rokov úmyselné použitie karbofuránu viedlo k úhynu niekoľko tisíc vtákov v rámci celej Európy. Z pohľadu ochrany prírody najvyššiu stratu utrpeli populácie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) a orla kráľovského (Aquila heliaca). V období medzi rokmi 2012 až 2017 uhynulo v Maďarsku vplyvom nelegálnych otráv 56 orliakov morských a 36 orlov kráľovských. V prípade, že nelegálne otravy budú pokračovať, je reálne ohrozená existencia stredoeurópskych populácií týchto druhov.


Špeciálny team trojice Samu, Carlo a Falco (foto: András Attila Takács)

Veríme, že špeciálne vycvičené psy a ich profesionálni psovodi nadviažu na predchádzajúce výsledky a dosiahnu výrazný pokrok pri znižovaní až zastavení prípadov nelegálnych otráv dravých vtákov.