Medzinárodný workshop k zjednoteniu postupov proti vtáčej kriminalite

V dňoch 23.-24. novembra prebiehal Medzinárodný workshop projektu LIFE Pannon Eagle, zameraný na zjednotenie národných protokolov a postupov proti vtáčej kriminalite, prioritne ilegálnym otravám zvierat. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať praktické problémy s pozvanými odborníkmi na terénne vyšetrovanie a veterináre postupy.

Na podujatí sa zišlo 42 odborníkov z piatich krajín, ktoré spolupracujú na projekte LIFE Pannon Eagle (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Srbsko a Maďarsko). Prítomní boli aj zástupcovia polície, štátnej ochrany prírody a veterinárneho lekárstva.

Na základe skúseností z predchádzajúceho projektu LIFE Helicon naši kolegovia predstavili postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v Maďarsku. Vzhľadom na legislatívne a inštitucionálne rozdiely v uvedených krajinách však protokoly nemožno jednoducho kopírovať, ale musia byť prispôsobené existujúcim národným predpisom a miestnym postupom. Zjednotenie terénneho vyšetrovania, veterinárnych protokolov a koordinácia potrebných nezrovnalostí tvorili programový základ medzinárodného stretnutia. V piatok sa uskutočnilo aj prvé zasadnutie riadiaceho výboru projektu LIFE Pannon Eagle, kde boli delegáti z partnerských organizácií a inštitúcií informovaní o priebehu projektu a diskutovali o príslušných otázkach.

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich prínos a zdieľanie praktických skúseností počas workshopu.