Keď sa stretnú príbuzní... Konferencia venovaná orlovi kráľovskému a orlovi iberskému

Realizátori projektu LIFE PannonEagle prijali pozvanie portugalskej mimovládnej organizácie Liga para a Protecção da Natureza (LPN, https://www.lpn.pt/en) a zúčastnili sa konferencie s názvom „Ochrana dravcov“, ktorá sa konala medzi 14. a 16. novembrom 2019, v Castro Verde.

Konferencia bola záverečným podujatím projektu LIFE Imperial a zúčastnilo sa jej viac ako sto odborníkov, predovšetkým zo Španielska a Portugalska. Tento projekt sa zaoberal ochranou orla iberského v Portugalsku, a keďže s orlom kráľovským ide o príbuzné druhy, odborníci si vymieňali získané skúsenosti a vedomosti.


Portugalská energetická spoločnosť, ktorá participovala na projekte, predstavila ochranné prvky na elektrické vedenia.

Originálne kresby dopĺňali atmosféru podujatia.


Paulo Marques (LPN) prezentuje, ako sa lokálne vyhynutý orol iberský od roku 2003 vrátil do niektorých častí Portugalska.

V rámci konferencie odzneli dve prednášky o orlovi kráľovskom. V prvej odzneli informácie o ochrane orlov kráľovských za posledné dve dekády, v druhej boli prezentované ciele a doterajšie výsledky projektu LIFE PannonEagle.


Hosťujúci rečník Márton Horváth (BirdLife Maďarsko) prezentoval výsledky ochrany orla kráľovského v Maďarsku za posledné dve desaťročia, vrátane aktuálnych výsledkov projektu LIFE PannonEagle.

Väčšina prezentácií sa týkala aktuálneho stavu, aktivít a opatrení na ochranu orla iberského, najmä toho, ako sa podarilo znížiť úmrtnosť jedincov, ktoré uhynuli po zásahu elektrickým prúdom alebo v dôsledku nelegálnej otravy. Okrem príspevkov zameraných na orlov sa objavilo aj niekoľko ďalších prezentácií projektov na záchranu dravcov v Portugalsku a Španielsku, takže sa účastníci mohli dozvedieť viac o ochrane orla jastrabovitého, zdochlinára bieleho a kondora krkavcovitého, ale aj o úsilí vynaloženom na zabránenie ich úhynom na elektrickom vedení.

Prezentácie z konferencie sú dostupné na tomto webe:

https://lifeimperial.lpn.pt/en/publicacoes

Posledný deň konferencie bol venovaný exkurzii, na ktorej účastníci v CHVÚ Castro Verde pozorovali orly iberské, supy, haje červené a dropy fuzaté. Okrem toho videli nedávno zrekonštruované vysokonapäťové elektrické vedenie, ktoré je bezpečné pre vtáky. Ošetrenie elektrickej linky bolo zabezpečené v rámci projektu LIFE Imperial.

Po skončení exkurzie, Portugalská národná republikánska garda urobila názornú ukážku práce špeciálnych psov, ktoré boli vycvičené pre účely projektu.


Posledný deň konferencie bol venovaný terénnej exkurzii, počas ktorej účastníci pozorovali dravce a dropov veľkých v CHVÚ Castro Verde.
Názorná ukážka špeciálne vycvičených psov.


Konferencie sa zúčastnilo viac než sto odborníkov, prevažne z Portugalska a Španielska.

 

Foto a originálny text  Márton Horváth
MME/BirdLife Maďarsko