Hromadná otrava orlov v Maďarsku spôsobená rodenticídmi

A 2017-ben brodifakum mérgezésben elpusztult parlagi sas

V tomto roku boli odhalené viaceré prípady nelegálnych otráv dravých vtákov. Pri celkovom hodnotení sa organizácii MME/BirdLife Maďarsko v spolupráci s ďalšími organizáciami v oblasti ochrany prírody a príslušnými úradmi podarilo znížiť počet cielených nelegálnych otráv v porovnaní s obdobím rokov 2011-2013.

Na druhej strane sme svedkami rastúceho trendu prípadov otrávených dravcov v dôsledku zneužívania rodenticídnych prípravkov (pozn. chemické látky používané na otravu hlodavcov). Za najproblematickejšie sa považujú komerčne dostupné biocídne prípravky, ktoré obsahujú brodifakum, pretože sa môžu hromadiť v potravinovom reťazci. V organizme spôsobujú vnútorné krvácanie, ktoré postupne vedie k bolestivej smrti.

V Maďarsku (rovnako aj na Slovensku) môžu byť prípravky obsahujúce brodifakum používané iba opravenými osobami a iba pri deratizácii v interiéroch budov. Napriek tomu sa každoročne vyskytnú prípady, kedy niektorí poľnohospodári použijú tieto prípravky na poľnohospodársky využívaných plochách, aby znížili populáciu hraboša poľného a chrčka poľného. Takéto nepovolené použitie rodenticídneho prípravku má ďalekosiahle dôsledky, ako tomu bolo aj v prípade, keď sa v roku 2015 v Békešskej župe okrem hrabošov otrávilo aj 80 sŕn a 10 zajacov.


Napriek tomu, že rodenticíd s obsahom látky brodifakum je povolený iba na použitie v interiéri, táto fotka ukazuje, ako poľnohospodári toto nariadenie nedodržiavajú (foto: Imre Fatér/MME)

Riziko tohto produktu pre voľne žijúce živočíchy sa ukázalo aj v roku 2017. Na základe údajov z GPS vysielačky boli v odľahlej lesnej časti Národného parku Bükk nájdené zvyšky z orla kráľovského, ktorý bol pomenovaný podľa ornitológa Miklósa Vasváriho. Pri kontrole údajov z vysielačky sa zistilo, že iba deň predtým, ako priletel na toto miesto sa zdržiaval a lovil o 200km ďalej, v okolí obce Battonya, v Békešskej župe. Neďaleko Battonye bol nájdený aj živý orol kráľovský , ktorý však po pár dňoch uhynul. Laboratórne testy v oboch prípadoch potvrdili otravu látkou brodifakum. Napriek dôkazom nebol potrestaný žiadny páchateľ.


„Vasvári“ uhynul v roku 2017 na otravu látkou brodifakum (foto: Márton Horváth/MME)

Skutočnosť, že orly môžu preletieť stovky kilometrov, kým jed začne účinkovať, sťažuje vyšetrovanie. Dôležitú úlohu v odhaľovaní nelegálnych otráv preto zohrávajú špeciálne vycvičené psy,  v rámci organizácie MME ide o nemeckého ovčiaka Falca a belgického ovčiaka Carla.


Ďalší orol kráľovský bol nájdený priotrávený v blízkosti obce Battonya, po pár dňoch uhynul (foto: Imre Fatér/MME)

Od roku 2018 počet uhynutých chránených druhov vtákov spôsobených otravou dramaticky vzrástol. Laboratórne testy 8 orlov kráľovských, 3 výrov skalných a 2 myšiakov hôrnych, ktoré vykonal Národný ústav pre bezpečnosť potravín, už potvrdili prítomnosť látky brodifakum v ich telách, pri 6 orloch kráľovských, 1 orliakovi morskom a 3 myšiakoch hôrnych sa na výsledok analýz ešte čaká, ale symptómy na mieste nálezu naznačujú spojitosť medzi ich úhynom a touto chemickou látkou. Spôsobená škoda na životnom prostredí je veľmi vysoká a to sa našla len časť uhynutých zvierat.

Bezpochyby ide o úplne nový a veľmi významný problém v oblasti ochrany prírody a poľovnom hospodárstve, ktorý si vyžaduje systematické a rýchle riešenia. Za týmto účelom MME/Birdlife Maďarsko iniciovala pracovné stretnutie a diskusiu s príslušnými útvarmi ministerstva poľnohospodárstva a tiež poslala list námestníkovi štátnej ochrany prírody.

O látke brodifakum:

Brodifakoum je prostriedok proti zrážaniu krvi, antikoagulant druhej generácie, ktorý bol vyvinutý v 70. rokoch 20. storočia, aby účinne usmrcoval hlodavce, ale rozšíril sa až v 90. rokoch 20. storočia po obnovení patentových práv. Niekoľko štúdií uvádza, že sa môže akumulovať v pečeni a obličkách cieľových druhov, a preto môže mať toxický účinok aj na predátorov, ktorí sa živia na ich telách. Účinná látka je pre ľudí potenciálne nebezpečná, a preto všetky antikoagulačné rodenticídy, rátane látky brodifakum, boli v roku 2014 kritizované na zasadnutí Európskej chemickej agentúry. Negatívny vplyv brodifakumu na voľne žijúce živočíchy bol opísaný vo vedeckých štúdiách z viacerých krajín: napr. na Novom Zélande sa používa na usmrcovanie nepôvodných druhov hlodavcov, ale zároveň významne ohrozuje populácie kane bažinnej; alebo v Kalifornii bola jeho prítomnosť zistená u mnohých druhov cicavcov a vtákov.

Pravidelný rast populácie hraboša poľného sa nazýva gradácia. V čase gradačného vrcholu môžu hraboše spôsobiť vysoké škody na poľnohospodárskych plodinách, avšak tak, ako populácia hrabošov rýchlo vzrastie, tak aj rýchlo klesne. Medzi prirodzených predátorov hrabošov patria rôzne druhy dravcov, sov, líška hrdzavá, šakal zlatý, lasice, kuny. Inštaláciou polobúdok a hniezdnych podložiek na stromy a barličiek, tzv. T-čok, do poľnohospodárskych plodín posilňujeme úlohu dravcov pri prirodzenej regulácii početnosti hraboša poľného.

Naopak, nesprávne aplikované rodenticídy so sebou prinášajú značné riziká. Môžu byť konzumované necieľovými divo žijúcimi zvieratami, ako sú napríklad srny, zajace a bažanty. Antikoagulanty sú pre ne smrteľné, dochádza tak k vysokým úhynom poľovnej zveri.

Používanie rodenticídnych prípravkov v poľnohospodárstve v rozpore s odporúčaniami výrobcu vážne ohrozuje ako záujmy ochrany prírody, tak aj oblasť poľovného hospodárenia.

Referencie na literatúru: